Cas Bon Majeti heeft begrijpelijke algemene voorwaarden opgesteld. U vindt ze hieronder:
(Bijgewerkt per 3/6/2020)
INCLUSIEF

Inbegrepen in de huurprijs is het gebruik van Wi-Fi en TV,  bedlinnen (dekbedden, kussens, dekbedovertrekken en (hoes-)lakens, grote en kleine badhanddoeken en keukenlinnen (theedoeken), voor het aantal personen dat de woning heeft geboekt.

HUURPRIJS

– 30% van de huurprijs dient binnen 14 dagen na acceptatie van de boeking te zijn voldaan.
– 70% van de huurprijs dient uiterlijk 4 weken vóór aanvang verblijf te zijn voldaan.

WAARBORGSOM

De verhuurder zal binnen 2 weken na het einde van het verblijf de waarborgsom terugbetalen onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is (zie artikel 1f en artikel 10).

ANNULERING

Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd.
Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot 6 weken vóór de begindatum van de huurperiode, blijft hij 30% van de huurprijs verschuldigd; bij annulering tot 4 weken 50% en vanaf 4 weken tot aan de begindatum van de verhuurperiode 100%.
Indien de huurder pas op de begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt géén gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.

Coronavirus: Indien het niet mogelijk is om op Bonaire te arriveren op of rond de door u geboekte aankomstdatum, brengen wij geen huurprijs is rekening. Uw (aan)betaling zal worden gerestitueerd.

VERPLICHTINGEN VERHUURDER

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

VERPLICHTINGEN HUURDER

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Grote schoonmaakkosten (=de “eindschoonmaak”) is in de totale huurprijs inbegrepen. Huurder dient het gehuurde na afloop van de overeengekomen huurperiode te hebben verlaten.

SCHADE

Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd. Verhuurder draagt zorg voor een opstal- en inboedelverzekering van het gehuurde.

KOSTEN HERSTEL

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan de verhuurder en de lokale beheerder.

WANPRESTATIE VERHUURDER

Indien de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft huurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft de huurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Als huurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit direct schriftelijk en gemotiveerd aan de verhuurder mee te delen. De verhuurder zal in dat geval de huurprijs geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aard en de duur van de wanprestatie, onmiddellijk terugbetalen. Huurder behoudt het recht op schadevergoeding.
Hierbij wordt opgemerkt, dat verhuurder niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, tuinbedrijven enz.
Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, alsmede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis ten gevolge van de vertraging.

WANPRESTATIE HUURDER

Indien huurder de huurprijs niet op de vervaldatum heeft voldaan of andere verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt, heeft de verhuurder het recht om nakoming en / of schadevergoeding te eisen.